• Rewal, ul. Szczecińska 11

  DOBA HOTELOWA:
  Zaczyna się o godzinie: 16.00
  Kończy się o godzinie: 10.00

  I. W momencie dokonania przez Gościa rezerwacji dotyczącej wynajęcia apartamentu zostaje zawarta umowa pomiędzy Gościem a Wynajmującym, dla której obowiązują warunki określone poniżej.

  §1

  Apartament wynajmowany jest na doby.

  §2

  1. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią. Do rezerwacji stosuje się uprzednią opłatę rezerwacyjną na konto bankowe w wysokości 30 procent wartości od kwoty za pobyt.
  2. Rozliczenie Gości następuje w momencie przekazania kluczy – w dniu przyjazdu Płatność gotówką za wcześniej ustaloną sumę za wynajem, pomniejszoną o kwotę dokonanej opłaty rezerwacyjnej.
  3. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godziny 16.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej).
   Apartament należy opuścić do godziny 10.00.
  4. W przypadku spóźnienia się uczestnika lub osób przez niego zgłoszonych na pobyt, względnie – niekorzystnie całkowicie lub częściowo z usługi uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi. Opłata rezerwacyjna zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Wynajmującego apartament.
  5. Uczestnik siebie i osoby zgłoszone na wczasy ubezpiecza we własnym zakresie.

  §3

  W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, osoby palące proszone są o wychodzenie na taras.
  Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zakaz palenia tytoniu. W tej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za pobyt. Prosimy również o niepalenie świeczek w pokoju.

  §4

  1. Pobyt zwierząt na terenie obiektu musi być uzgodniony z Wynajmującym. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:
   – nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
   – nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
   – nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku wspólnego,
   – nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez głośne zachowanie.
  2. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi, a w szczególności dzieci oraz na szkody i zanieczyszczenia dokonywane przez nie na zieleńcach i w miejscach zabaw dzieci, psy winny być wyprowadzane na smyczy poza teren posesji, a wszelkie przypadkowe zanieczyszczenia winny być bezwzględnie uprzątnięte.

  §5

  Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich gospodarzowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

  Wynajmujący apartament oraz pracownicy maja obowiązek zapewnić:

  1. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw związanych z wynajmem apartamentów.
  2. Sprzątanie apartamentów i wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
   Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
  3. Sprawność urządzeń technicznych.

  §6

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w apartamentach.

  §7

  Gość powinien zawiadomić wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  §8

  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (wymienionych na liście wyposażenia) powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  Odwiedzający winni opuścić posesję najpóźniej do godziny 22.00.
  Gość jest zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie apartamentach.

  §9

  Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy: do apartamentu, do bramy wjazdowej oraz do furtki wejściowej, które powinien zwrócić w dniu zakończenia pobytu.
  Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków.

  §10

  Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Wynajmującego apartamenty. Do apartamentu przydzielone jest jedno miejsce parkingowe.
  Goście są zobowiązani do utrzymywania czystości w/w miejscach. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

  §11

  Nocowanie „osób trzecich” jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z wynajmującym apartament.

  §12

  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

  §13

  Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00.
  Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W tej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za pobyt.

  §14

  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

  §15

  Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

  §16

  W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz smażenia frytek i innych potraw, które wymagają smażenia na głębokim oleju. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ten zakaz. W tej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za pobyt.

  §17

  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.